LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiön säännöt


1 §

Säätiön nimi on LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr. ja kotipaikka Lappeenrannan kaupunki.

 

2 §

Säätiön tarkoituksena on LUT-yliopistossa, LAB-ammattikorkeakoulussa ja Saimaan ammattiopistossa suoritettavan tutkimuksen, opetuksen ja koulutuksen tukeminen ja edistäminen.

 

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia tutkimustyötä ja opiskelua varten käytettäväksi LUT-yliopistossa, LAB-ammattikorkeakoulussa ja Saimaan ammattiopistossa. Apurahoja myönnetään mm. yliopiston opintoihin liittyviin väitöskirjatöihin, diplomi- ja pro gradu -töihin ja tutkielmiin silloin, kun ne olennaisesti liittyvät tieteelliseen tutkimustyöhön. Lisäksi säätiö jakaa tutkimus-, opinto-, matka- ym. avustuksia, kutsuu vieraita opettajia ja luennoitsijoita, tukee tieteellisten tutkimustulosten julkisuuteen saattamista, jakaa stipendejä ansioituneille opiskelijoille ja tieteen harjoittajille, edistää tarkoituksensa puitteissa opetus- ja tutkimustoimintaa, järjestää koulutustilaisuuksia ja seminaareja sekä hankkii ja omistaa kalustoja ja tutkimusvälineitä sekä muillakin niihin verrattavilla tavoilla tukee ja edistää säätiön tarkoitukseen liittyvää toimintaa.

 

4 §

Säätiön peruspääoma on 403.537,53 euroa.

Säätiöllä on oikeus omistaa ja hallita kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä muita varoja, jotka annetaan sille säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Mikäli lahjoittaja tai testamentin tekijä antaa säätiölle luovuttamiensa varojen käytöstä erityisiä määräyksiä, on näitä määräyksiä noudatettava, elleivät ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa.

 

5 §

Säätiön hallitus edustaa säätiötä ja käyttää sen päätösvaltaa sekä hoitaa sen asioita ja omaisuutta.

 

Säätiön hallitukseen kuuluu viisitoista (15) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

 

Hallituksessa ovat edustettuina:

 

 1. LUT-yliopiston rehtori ja tutkimuksesta vastaava vararehtori (2)
 2. Kaksi LUT-yliopiston teknillistä alaa edustavaa jäsentä (2)
 3. LUT-yliopiston kauppatieteellistä alaa edustava jäsen (1)
 4. Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry:tä edustava jäsen (1)
 5. Lappeenrannan kaupunkia edustava jäsen (1)
 6. Imatran kaupunkia edustava jäsen (1)
 7. Keskuskauppakamaria edustava jäsen (1)
 8. Kemianteollisuus ry:tä edustava jäsen (1)
 9. Teknologiateollisuus ry:tä edustava jäsen (1)
 10. Metsäteollisuus ry:tä edustava jäsen (1)
 11. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymää edustava jäsen (1)
 12. LAB-ammattikorkeakoulua edustava jäsen (1)
 13. Yrittäjiä edustava jäsen (1)

 

Säätiön hallituksen jäsenten toimikausi alkaa hallituksen vuosikokouksen jälkeen ja kestää kaksi (2) vuotta loppuen valintaa seuraavan toisen vuosikokouksen päättyessä. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

 

6 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta tai milloin joku hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta ja siinä on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Asiat ratkaistaan, mikäli kysymys ei ole näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön purkamisesta, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni taikka vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

 

7 §

Säätiöllä on työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella ja hoitaa hallituksen sille määräämiä tehtäviä. Työvaliokuntaan kuuluu seitsemän (7) säätiön hallituksen jäsentä ja seitsemän hallituksen (7) varajäsentä seuraavasti:

LUT-yliopisto:

Teknillinen ala 2 jäsentä,

Kauppatieteellinen ala 1 jäsen,

LUT-yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori.

 

LAB-Ammattikorkeakoulu 1 jäsen

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 1 jäsen

ja 1 hallituksen keskuudestaan valitsema henkilö.

 

Säätiön työvaliokunnan jäsenten toimikausi alkaa hallituksen vuosikokouksen jälkeen ja kestää kaksi (2) vuotta loppuen valintaa seuraavan toisen vuosikokouksen päättyessä. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Työvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä tai varajäsentä on kokouksessa saapuvilla. 

Työvaliokunnan tehtäviin kuuluvat mm. toimintasuunnitelman ja talousarvion valmisteleminen, toimintakertomuksen valmisteleminen sekä apurahahakemusten käsittely ja jako hallituksen ohjeiden mukaan.

Säätiöllä on toimitusjohtaja ja hallitus voi ottaa säätiölle muut tarpeelliset toimihenkilöt.

 

 

8 §

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

 

9 §

Hallituksen vuosikokouksessa, joka pidetään viimeistään toukokuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

 1. käsitellään toimintakertomus ja säätiön tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta:
 2. päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta
 3. päätetään tuloksen jaosta
 4. valitaan hallituksen ja työvaliokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
 5. valitaan hallituksen keskuudesta vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
 6. Valitaan säätiölle yksi tilintarkastaja ja hänelle varajäsen.
 7. määrätään hallituksen, tilintarkastajien ja toimihenkilöiden palkkiot.
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Hallituksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
 2. päätetään seuraavan vuoden apurahojen ja avustusten jakamisesta

 

10 §

Säätiön tilikautena on kalenterivuosi.

Säätiön tilit, toimintakertomus, hallituksen kokousten pöytäkirjat ja muut säätiön toimintaa koskevat asiakirjat on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava tarkastuksen toimitettuaan tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen seuraavan kuun päättymistä.

Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on puheenjohtajan kutsuttava hallitus koolle päättämään tarvittavista toimenpiteistä.

 

11 §

Jos säätiö puretaan, on sen varat käytettävä säätiön sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen viimeisen hallituksen lähemmin päättämällä tavalla. Lahjoittajien toivomukset on tällöin otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon.

LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiö

Yliopistonkatu 34, PL 20
53851 Lappeenranta

Toimisto: Huone 6329

puh. 045 6440 913
email: info(at)lut-tukisaatio.fi

Ajo-ohje
Tietosuojaseloste


Käsittelemme apurahahakemuksia noin kahden viikon välein.
Sivuston toteutus: Kaakon Nettipalvelu Oy