Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiön säännöt


1 §
Säätiön nimi on Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö ja kotipaikka Lappeenrannan kaupunki.

2 §
Säätiön tarkoituksena on Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa suoritettavan tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia tutkimustyötä varten käytettäväksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa mm. yliopiston opintoihin liittyviin väitöskirjatöihin, diplomi- ja pro gradu -töihin ja tutkielmiin silloin, kun ne olennaisesti liittyvät tieteelliseen tutkimustyöhön. Lisäksi säätiö jakaa tutkimus-, opinto-, matka- ym. avustuksia yliopiston piirissä opiskeleville ja työskenteleville, kutsuu vieraita opettajia ja luennoitsijoita, tukee tieteellisten tutkimustulosten julkisuuteen saattamista, edistää tarkoituksensa puitteissa opetus- ja tutkimustoimintaa sekä hankkii ja omistaa kalustoja ja tutkimusvälineitä sekä muillakin niihin verrattavilla tavoilla tukee ja edistää säätiön tarkoitukseen liittyvää toimintaa.

4 §
Säätiön peruspääomana on säätiön perustajien peruspääomaksi luovuttama 16.818,79 euroa (100.000 markkaa) sekä muut peruspääomaan siirrettävät varat.

Säätiöllä on oikeus omistaa ja hallita kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä muita varoja, jotka annetaan sille säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Mikäli lahjoittaja tai testamentin tekijä antaa säätiölle luovuttamiensa varojen käytöstä erityisiä määräyksiä, on näitä määräyksiä noudatettava, elleivät ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa.

5 §
Säätiön hallitus edustaa säätiötä ja käyttää sen päätösvaltaa sekä hoitaa sen asioita ja omaisuutta.

Säätiön hallitukseen kuuluu neljätoista (14) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksessa ovat edustettuina:
1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori ja tutkimuksesta vastaava vararehtori (2)
2. kaksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston alaa edustavaa jäsentä (2)
3. Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteellistä alaa edustava jäsen (1)
4. Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden alaa edustava jäsen (1)
5. Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry:tä edustava jäsen (1)
6. kaksi Lappeenrannan kaupunkia edustavaa jäsentä (2)
7. Imatran kaupunkia edustava jäsen (1)
8. Keskuskauppakamaria edustava jäsen (1)
9. Kemianteollisuus ry:tä edustava jäsen (1)
10. Teknologiateollisuus ry:tä edustava jäsen (1)
11. Metsäteollisuus ry:tä edustava jäsen (1)

Säätiön hallituksen jäsenten toimikausi alkaa hallituksen vuosikokouksen jälkeen ja kestää kaksi (2) vuotta loppuen valintaa seuraavan toisen vuosikokouksen päättyessä. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäinen eroamisjärjestys määrätään arvalla.

6 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta tai milloin joku hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta ja siinä on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Asiat ratkaistaan, mikäli kysymys ei ole näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön purkamisesta, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni taikka vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

7 §
Säätiöllä on työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella ja hoitaa hallituksen sille määräämiä tehtäviä. Työvaliokuntaan kuuluu kuusi (6) säätiön hallituksen jäsentä ja kuusi (6) varajäsentä seuraavasti:

Teknillinen ala 2 jäsentä,
Kauppatieteellinen ala 1 jäsen,
Tuotantotalouden ala 1 jäsen,
Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori, ja hallituksen keskuudestaan valitsema henkilö.

Säätiön työvaliokunnan jäsenten toimikausi alkaa hallituksen vuosikokouksen jälkeen ja kestää kaksi (2) vuotta loppuen valintaa seuraavan toisen vuosikokouksen päättyessä. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäinen eroamisjärjestys määrätään arvalla.

Työvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä tai varajäsentä on kokouksessa saapuvilla.

Työvaliokunnan tehtäviin kuuluvat mm. toimintasuunnitelman ja talousarvion valmisteleminen, toimintakertomuksen valmisteleminen sekä apurahahakemusten käsittely ja jako hallituksen ohjeiden mukaan.

Säätiöllä on toiminnanjohtaja ja hallitus voi ottaa säätiölle muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Toiminnanjohtaja hoitaa säätiön juoksevat asiat hallituksen ohjeiden ja valvonnan mukaan.
8 §
Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä  taikka hallituksen siihen erikseen määräämä säätiön toimihenkilö.

9 §
Hallituksen vuosikokouksessa, joka pidetään maaliskuun 31. päivään mennessä, käsitellään seuraavat asiat:
1. työvaliokunnan valmistelema kertomus säätiön toiminnasta ja säätiön tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta:
2. tilinpäätöksen vahvistaminen
3. päätetään tuloksen jaosta
4. valitaan hallituksen ja työvaliokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
5. valitaan hallituksen keskuudesta vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
6. Valitaan säätiölle yksi tilintarkastaja ja hänelle varajäsen.
7. määrätään tilintarkastajien ja toimihenkilöiden palkkiot
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Hallituksen syyskokouksessa,  käsitellään 9 §:n seuraavat kohdat:
  1. vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.
  2. päätetään seuraavan vuoden apurahojen ja avustusten jakamisesta
 
10 §
Säätiön tilikautena on kalenterivuosi.

Säätiön tilit, toimintakertomus, hallituksen kokousten pöytäkirjat ja muut säätiön toimintaa koskevat asiakirjat on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava tarkastuksen toimitettuaan tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen seuraavan kuun päättymistä.

Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on puheenjohtajan kutsuttava hallitus koolle huhtikuun kuluessa päättämään tarvittavista toimenpiteistä.

11 §
Jos säätiö puretaan, on sen varat käytettävä säätiön sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen viimeisen hallituksen lähemmin päättämällä tavalla. Lahjoittajien toivomukset on tällöin otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon.

LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiö

Yliopistonkatu 34, PL 20
53851 Lappeenranta

Toimisto: Huone 7351.1
Toimitusjohtaja: Huone 6329

puh. 045 6440 913
email: info(at)lut-tukisaatio.fi


Ajo-ohje

Tietosuojaseloste


Työvaliokunnan seuraava kokouspäivä on: 6.2.2020
 
(Lahjoitukset säätiössä kaksi viikkoa ennen kokousta ja apuraha-anomukset viimeistään 30.1.2020)
 
Sivuston toteutus: Kaakon Nettipalvelu Oy